ข่าวทั่วไทยสังคม

อำเภอท่าฉางจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

อำเภอท่าฉางจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

อำเภอท่าฉางจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 . ห้องประชุมอำเภอท่าฉาง .สุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ในฐานะประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ..) พบประผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพให้ครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป้าหมาย พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาตำบล ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืน ในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย

       1.การบรรยาย ให้ความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลัก หลัก 3 สร้าง สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดย นางสาวภมรศรี แขวงถลางครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลเป็นวิทยากร

       2.การทำบัญชีครัวเรือน และกิจกรรมการถอดบทเรียนให้ครัวเรือนยากจนได้มีการวิเคราะห์ตนเอง ตามหลัก 4 . พร้อมทั้ง จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย

       3.การฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเป็นอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจและสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

       กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูล TPMAP และครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. จำนวน 20 คน

      

////// #อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #ท่าฉางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ///////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button