ข่าวทั่วไทยสังคม

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมส่งมอบโรงเรือนและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แก่เกษตรกรลูกค้า ตาม”โครงการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาด”

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมส่งมอบโรงเรือนและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แก่เกษตรกรลูกค้า ตาม"โครงการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาด"

... จัดกิจกรรมส่งมอบโรงเรือนและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แก่เกษตรกรลูกค้า ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาด

เมื่อเวลา 11.00 .วันที่ 25 ..67 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าการเกษตรเครือข่าย ตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 3 .ท่าข้าม .พุนพิน .สุราษฎร์ธานี นายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) พร้อมนายสิทธิวัชช์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย 13 ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน และนายอภิชาติ กรมาทิตย์สุข รองผู้อำนวยการฝ่าย 12 ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบโรงเรือนและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แก่เกษตรกรลูกค้า ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาดโดยมาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่วม

นายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) กล่าวว่า ตามที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “‘เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทโดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต โดยให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหารและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการไม่ใช้สารเคมี ชุมชนมีระบบนิเวศที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสร้างต้นแบบการ

ปลูกผักในโรงเรือนปิดโดยใช้พลังงานสะอาด ดังนั้น ธนาคารจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาดโดยได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาดโดยจากทั่วประเทศ แบ่งเป็นฝ่ายกิจการสาขาละ 2 ชุมชน งบประมาณก่อสร้างโรงเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 144 โรงเรือน เป็นเงิน 14,400,000 บาท และมอบทุนหมุนเวียนในการปลูกพืชผักครอบครัวละไม่เกิน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 144 ครอบครัว เป็นเงิน 2,880,000 บาท โดย 1 โรงเรือนมอบหมายให้เกษตรกร 1 ครอบครัวรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ มุ่งเน้นสร้างต้นแบบการผลิตพืชผักระยะสั้นในโรงเรืนแบบปิดโดยใช้พลังงานสะอาด เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความสามารถในการชำระหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธนาคาร ได้คัดเลือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องการสร้างโรงเรือนระบบปิดแบบให้พลังงานสะอาด โดยมอบแก่เกษตรกรลูกค้าผู้กู้ของ ...สาขาพุนพิน จำนวน 8 หลังโดยแต่ละหลังมีขนาดโรงเรือน 5 x 18 เมตร เนื้อที่รวม 90 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรือนระบบปิดพร้อมด้วยระบบน้ำที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าในการปล่อยน้ำสู่ระบบโรงเรือน โดยสนับสนุนงบประมาณโรงเรือนละ 100,000 บาท  และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้อีกครอบครัวละ 20,000 บาทรวม120,000 บาท ต่อครอบครัว รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 960,000 บาท

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารคาดหวังให้การกิจกรรมในครั้งนี้ ให้เป็นต้นแบบการผลิตพืชผัก ระยะสั้นในโรงเรือนแบบปิด โดยใช้พลังงานสะอาด โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีตลาดจำหน่ายผลผลิตที่ชัดเจนส่งผลให้เกษตรกรลูกค้า ... มีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ คาดหวังให้กลุ่มเกษตรกรลูกค้า หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เหล่านี้ ได้เป็นแบบอย่าง และเป็นหัวขบวน ในการส่งเสริมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพเพื่อให้มีศักยภาพและมีรายได้เพิ่ม ตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้หลักการตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในระยะที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ...มีเป้าหมายในการพัฒนาลูกค้าพักชำระหนี้จำนวน 300,000 รายขอให้เกษตรกรลูกค้าที่สนใจ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษา... ได้ทุกสาขาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 ตลอด24 ชั่วโมง

////////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button