ข่าวทั่วไทย

สมุยนําร่องโครงการ “ท่องเที่ยวเล แลเสน่ห์อ่าวไทย” ภายใต้แนวคิดงานเทศกาลโดยชุมชนเพื่อชุมชน ผ่าน กิจกรรม”หนังฉาย ชายเล ครั้งที่ 2”

สมุยนําร่องโครงการ “ท่องเที่ยวเล แลเสน่ห์อ่าวไทย” ภายใต้แนวคิดงานเทศกาลโดยชุมชนเพื่อชุมชน ผ่าน กิจกรรม”หนังฉาย ชายเล ครั้งที่ 2”

สมุยนําร่องโครงการ “ท่องเที่ยวเล แลเสน่ห์อ่าวไทย” ภายใต้แนวคิดงานเทศกาลโดยชุมชนเพื่อชุมชน ผ่าน กิจกรรม”หนังฉาย ชายเล ครั้งที่ 2”

นายศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การแถลงข่าวเปิดงาน โครงการ “ท่องเที่ยวเล แลเสน่ห์อ่าวไทย” ที่กําลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:00 – 23:30 น. บริเวณริมชายหาดแหลมสอ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่าน การจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “หนังฉาย ชายเล ครั้งที่ 2” โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ บริเวณลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย (Central Festival Samui) อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม “หนังฉาย ชายเล” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุน และความร่วมแรง ร่วมใจจากหน่วยงานต่างๆ จากหลากหลายสาขาในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ฯลฯ ที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด งานเทศกาลโดยชุมชนเพื่อชุมชน ในการนําเอาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การแสดง การละเล่น และอาหารที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น แสดงถึงภูมิปัญญาซึ่งเป็นมรดกอันล้ําค่าของชาวสมุย นําเสนอและเผย แผ่สู่สาธารณะชน รวมถึงนักท่องเที่ยว โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การฉายหนัง กลางแปลง การแสดงดนตรีสากลร่วมสมัย การแสดงมหรสพพื้นบ้าน เช่น โนราห์ รําวงกลองยาวย้อนยุค ซุ้ม จําหน่ายอาหารพื้นบ้าน ขนม เครื่องดื่ม และสินค้าชุมชน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่สําหรับแสดงนิทรรศการ ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย นิทรรศการภาพถ่าย “MUI IS AM ARE” (เป็น อยู่ คือ หมุย) นิทรรศการประติมากรรม จากการประกวดสานทางมะพร้าว ชุด “แรงบันดาลใจจากท้องทะเล” นิทรรศการเล่าเรื่องอาหารพื้นบ้านสมุย อดีต กับปัจจุบัน ซุ้มการทําอาหาร Chef to Table นิทรรศการระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล นิทรรศการ Eco Art และการ จัดการประกวดสานทางมะพร้าว ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากท้องทะเล”

หนังฉาย ชายเล นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ยังมี ความมุ่งหวังในการสร้างจิตสํานึกด้านความยั่งยืน ด้วยการนําเอาแนวคิดในการจัดการความยั่งยืน คือเป้าหมายการ พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ มาใช้ในการ

 

ดําเนินงานในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดการขยะเป็นศูนย์ (zero waste), การเลือกใช้วัสดุ ที่สามารถย่อยสลาย ได้ตามธรรมชาติ(biodegradablematerial)รวมถึงวัสดุโครงสร้างต่างๆภายในงานกิจกรรมที่สามารถหมุนเวยีน นํากลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable) เพื่อสร้างจิตสํานึกและแสดงพลังความร่วมใจในการรักษาทรัพยากรต่างๆของ เกาะสมุยให้ยังคงอยู่ และสวยงามสืบไป

ทั้งนี้การจัดงานแถลงข่าว โครงการ “ท่องเที่ยวเล แลเสน่ห์อ่าวไทย” ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานหลักซึ่ง เป็นผู้ร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ นําโดย นายชยพล อินทรสุภา นายอําเภอเกาะสมุย นาย รามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อํานวยการสํานักงานการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สาขาเกาะสมุย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี และนายปณิธาน บุญสา นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอําเภอ เกาะสมุย ได้ร่วมบอกเล่าพูดคุยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของเกาะสมุย รวมถึงแนวคิดและการดําเนินการจัด กิจกรรมในครั้งนี้

“หนังฉายชายเลครั้งที่2”มเีป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน3,000คนและนอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีความคาดหวังว่า “หนังฉาย ชายเล” จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม และจุดประกายให้ชุมชน นักลงทุน รวมถึงนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม และสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้ภาพรวมรายได้จากการ ท่องเที่ยวของเกาะสมุยเพิ่มมากขึ้น

/////

 

 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button