ข่าวทั่วไทย

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี  66

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี  66

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี  66

อำเภอท่าฉางได้พิจารณาคัดเลือก นายอภิชาติ กรตเรี่ยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้ารับการประเมินพิจารณารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งมีผลงานเด่นด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการขยะของครัวเรือน(ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าแทน)การคัดแยกขยะ และด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านหนองดูน

โดยวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯได้พิจารณาประเมินผลงานได้รับรางวัล ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ลำดับที่ 2 ด้วยคะแนน 91.4  คะแนน

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button