ข่าวทั่วไทย

อบจ. สุราษฎร์ฯ จัดโครงการครอบครัวสีขาวต้านภัยยาเสพติด

อบจ. สุราษฎร์ฯ จัดโครงการครอบครัวสีขาวต้านภัยยาเสพติด

อบจ. สุราษฎร์ฯ จัดโครงการครอบครัวสีขาวต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ สวนสาธารณะเกาะลำพู ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายฉัตรชนัย โนติยศ ปลัด อบจ.สุราษฎร์ธานี นายณรงค์ ถนอมศักดิ์ศรี ผอ.กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมเปิดกิจกรรมครอบครัวสีขาว ต้านภัยยาเสพติด ปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565

ดร. ปรเมษฐ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรัธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ดูแลประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้ง 19 อำเภอ ได้จัดทำโครงการครอบครัวสีขาว ต้านภัยยาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับครอบครัว โดยอาศัยความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพื่อเพิ่มสัมพันธภาพและความผูกพันของเด็ก เยาวชน กับครอบครัว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้เยาวชนและสมาชิกในครอบครัวได้รับความรู้และตระหนักในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกและมีความเข้มแข็งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ปลูกฝังให้สมาชิกในครอบครัวมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อสร้างเยาวชนที่มีประสิทธิภาพให้กับสถาบันครอบครัวต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะป้องกันยาเสพติด เพราะเมื่อใดครอบครัวเข้มแข็งก็จะส่งผลต่อพื้นฐานของความเข้มแข็งของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัด ตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดอบรม พ่อแม่ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง เกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันยาเสพติด ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติไม่สามารถแก้ไขให้บรรลุผลได้ด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการแก้ไขในมิติต่าง ๆ ให้แข็งแกร่ง สถาบันทางสังคมทุกระดับรวมทั้งสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลัก สถาบันเริ่มต้นที่สามารถขัดเกลาให้เยาวชนสามารถเดินรอยตามตัวอย่างที่ดี คือ ครอบครัวของตนเองสถาบันชุมชน สถาบันโรงเรียน สถาบันศาสนา ต่างทำบทบาทของตนอย่างครบถ้วน ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เท่าทันต่อเหตุการณ์ จึงเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากผืนดินไทยอย่างแท้จริง

/////รัตติยา พูลศิริ/สุราษฎร์ฯ////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button