ข่าวทั่วไทย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงใต้ผนึกกำลังองค์กรสื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงใต้ผนึกกำลังองค์กรสื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงใต้ผนึกกำลังองค์กรสื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65 ที่โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนในระดับองค์กร ที่มีพลังและศักยภาพในการสื่อสารข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง และเป็นการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบในจังหวัดของท่านสามารถดำเนินงานได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ นายสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ นายกสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นวิทยากร

ทั้งนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนของ สสส. มุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้มากขึ้น ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 13 องค์กร

ได้แก่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จังหวัดสงขลา, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท.), องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย (อวชท.), ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่, ชมรมสื่อมวลชน จังหวัดตรัง, ชมรมนักข่าวจังหวัดพัทลุง, ชมรมนักข่าวสุราษฎร์ธานี, สมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร, สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช, สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา, สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน และสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

/////

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button