Uncategorized

นายอำเภอท่าฉาง จัดซื้อข้าวหอมหัวบอน จำนวน 503 กิโลกรัม สนับสนุนหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นรางวัลนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 66

นายอำเภอท่าฉาง จัดซื้อข้าวหอมหัวบอน จำนวน 503 กิโลกรัม สนับสนุนหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นรางวัลนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 66

นายอำเภอท่าฉาง จัดซื้อข้าวหอมหัวบอน จำนวน 503 กิโลกรัม สนับสนุนหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นรางวัลนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 66

 

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง จัดซื้อข้าวหอมหัวบอน จำนวน 503 ถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นรางวัลนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2566 โดยได้รับการสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมหัวบอนในพื้นที่อำเภอท่าฉาง ปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตำบลคลองไทรยั่งยืน โดยนายเอกชัย สโมสร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 086-2698214

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ได้จัดหาพันธุ์ข้าวหอมหัวบอนจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชัยบุรี และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอท่าฉางปลูกเสริมในแปลงยางพาราที่โคนและปลูกยางในปีแรก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่มีความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

///////

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button