ข่าวทั่วไทย

นายอำเภอท่าฉาง นำขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

นายอำเภอท่าฉาง นำขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

นายอำเภอท่าฉาง นำขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นำขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

นายสุกิจ กล่าวว่า ขบวนเดินรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนเองในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยเดินรณรงค์ตามถนนทางหลวงสาย 4262 ตอนบางน้ำจืด – วิภาวดี เริ่มต้นจากสะพานห้วยท้อน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ถึงโรงเรียนบ้านควนรา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน คณะครูและนักเรียโรงเรียนวัดบางน้ำจืด โรงเรียนวัดน้ำพุ โรงเรียนบ้านควนรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาถ่าน สมาชิกชมรม TO BEE NUMBER ONE ตำบลเขาถ่าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 250 คน

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button