ข่าวทั่วไทย

นายอำเภอท่าฉางเปิดกิจกรรม“White Zone สถานศึกษากศน. ปลอดสารเสพติด”

นายอำเภอท่าฉางเปิดกิจกรรม“White Zone สถานศึกษากศน. ปลอดสารเสพติด”

นายอำเภอท่าฉางเปิดกิจกรรม“White Zone สถานศึกษากศน. ปลอดสารเสพติด

วันที่26 ตุลาคม2565 เวลา09.00 . นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอท่าฉางเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม“White Zone สถานศึกษากศน. ปลอดสารเสพติดและประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างสถานศึกษาให้ปราศจากสารเสพติดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าฉาง

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาใช้หลักการให้เด็กมีความเข้มแข็งและจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เน้นการดำเนินงานด้านการปลูกฝังให้เกิดความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนลดละเลิกการใช้สารเสพติดทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในการนี้นายอำเภอท่าฉางได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาเยาวชนซึ่งเป็นพลังที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและอนาคตที่สดใสให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและนายอำเภอท่าฉางส่งมอบธง  White Zone” ให้แก่สถานศึกษาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด“White Zone สถานศึกษากศน. ปลอดสารเสพติด 

เน้นย้ำให้สถานศึกษาน้อมนำแนวทางดำเนินงานตามโครงการTO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์และปลูกฝังทัศนคติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนในรูปแบบที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งสามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดีรวมไปถึงสร้างวินัยให้เยาวชนเป็นคนดีอย่างมีคุณภาพไปตลอดชีวิตก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดต่อเด็กและเยาวชนต่อไป

        

///////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button