ข่าวทั่วไทย

ท่าฉาง ประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามยาเสพติด และขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน

ท่าฉาง ประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามยาเสพติด และขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน

ท่าฉาง ประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามยาเสพติด  และขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน

เมื่อวันที่19 .. 65 นายสุกิจ  มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง/ผอ.ศป.ปส.. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศป.ปส..ท่าฉางประจำเดือนตุลาคมศาลาประชาคมอำเภอเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามยาเสพติด  และขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนและข้อสั่งการและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยมีส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่และกำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

1.การRe X-Ray เพื่อค้นหาผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในหมู่บ้านชุมน  เช่นโรงงานโรงเรียนหน่วยงานต่างๆ

2. การเฝ้าระวังโดยใช้กำลังพลจากฝ่ายปกครองการจัดตั้ง25 ตาสับปะรดเพื่อดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้รับการร้องเรียนรวมถึงจัดตั้งด่านในชุมชน

3.ด้านการป้องกันให้ทุกหมู่บ้าน  เน้นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเน้นกิจกรรมเชิงป้องกันรวมถึงลดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มพื้นที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนกลุ่มแรงงานเช่นโครงการTo Be Number One โรงงานสีขาวโรงเรียนสีขาว

4.การบำบัดฟื้นฟูโดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง  เข้าจำแนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบบำบัดการรักษาที่รพ.สต./รพ.ชุมชน/รพ.สวนสราญรมย์/วัดไม้เสียบและให้องค์กนปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยการศึกษาอาชีพตลอดจนดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

        

/////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button