ข่าวทั่วไทยท่องเที่ยว

เกาะสมุย จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Wonder Islands ณ ดินแดนเกาะสมุย กระตุ้นการท่องเที่ยวและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565

เกาะสมุย จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Wonder Islands ณ ดินแดนเกาะสมุย กระตุ้นการท่องเที่ยวและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Wonder Islands ณ ดินแดนเกาะสมุย กระตุ้นการท่องเที่ยวและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ บริเวณหาดแหลมสอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ หาดแหลมสอ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Wonder Islands ณ ดินแดนสมุย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านกิจกรรมสัมผัส “วิถีหมุย” ส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เกาะสมุย แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆ
ของจังหวัดและประเทศไทย ทั้งด้านความสวยงามของธรรมชาติ และการสืบสานอนุรักษ์วิถีชีวิต ประเพณี
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม มีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ “วิถีหมุย” ผ่านวิถีการดำรงชีวิต ชุมชนพื้นบ้าน วิถีการกิน อยู่ ในชีวิตประจำวันของคนในเกาะสมุย บ่งบอกอัตลักษณ์ ที่น่าค้นหา การจัดงานเล่าเรื่องผ่านเป็นตัวอักษรบนผืนผ้าดิบ ให้เยาวชนและคนรุ่นหลังได้รับรู้

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนแล้วยังเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่น ตลอดจนกระตุ้นให้การท่องเที่ยวชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ลดช่องว่างระหว่างชุมชนกับธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านการกระจายรายได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00น. –
24.00น. ของทุกวัน โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบ
ด้วย หนังฉายู ชายเล กิจกรรมสอนเด็กทำอาหาร การ
แสดงดนตรีพื้นบ้าน (รำวงย้อนยุค)
การแสดงรำ
มโนราห์ มวยไทย การแสดงสินค้าพื้นถิ่น กิจกรรมสนทนา
วิชาการ
ด้านการท่องเที่ยว นิทรรศการ”เรื่องของขยะ”
การละเล่นพื้นบ้าน ฟังเรื่องเล่าจาก การแสดงประกอบ
แสง สี เสียง การเล่าเรื่อง”หมุยวิถี” ในอดีตสู่ปัจจุบันผ่าน
นิทรรศการมีชีวิต สามารถเลือกชิม ซื้อสินค้าพื้นถิ่นที่ขึ้น
ชื่อของอำเภอเกาะสมุย และ
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเปิดงานครั้งนี้ มีนายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยนางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนสมาคม ชมรม องค์กรภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button