ข่าวทั่วไทย

ท่าฉางให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้าน

ท่าฉางให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้าน

ท่าฉางให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้าน

วันที่6 กันยายน2565 นายสุกิจ มีพริ้งในฐานะประธานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ..) พร้อมด้วยนางสารภี จีนไทย พัฒนาการอำเภอท่าฉาง นำทีมพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชนออกให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 แก่ครัวเรือนเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเขาถ่าน  และตำบลท่าฉางซึ่งเป็นครัวเรือนเปราะบางจากฐานข้อมูลTPMAP จำนวน7 รายซึ่งจากข้อมูลพบว่าครัวเรือนเหล่านี้มีความยากลำบากในการเดินทางมาลงทะเบียนหน่วยบริการรับลงทะเบียนจึงได้นำทีมปฏิบัติการประกอบด้วยหน่วยบริการทางสาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์สุขภาพชุมชนกลุ่มงานเวชกรรมฯและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบางในการกรอกแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองแล้วนำส่งหน่วยบริการรับลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป

     

ทั้งนี้อำเภอท่าฉางได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เปิดจุดรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 กลุ่มที่ไม่มีครอบครัว(โสด) ส่วนกลุ่มที่มีครอบครัวให้ลงทะเบียนได้ตามหน่วยบริการที่กำหนดทั้ง4 หน่วย(ธนาคารกรุงไทยสาขาท่าฉาง  ธนาคารออมสินสาขาท่าฉางธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรสาขาท่าฉางและที่ว่าการอำเภอท่าฉาง) และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ผ่านช่องทางต่างเช่นเช่นFacebook , ไลน์กลุ่มต่าง, ผ่านที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ, หอกระจายข่าวและรถประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิและประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้รับทราบโดยทั่วกันคาดว่าจะสามารถบริการให้พี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทุกคนทุกครัวเรือนภายในกำหนดอย่างแน่นอนอำเภอท่าฉางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป้าหมายทุกคนกินอิ่ม  นอนอุ่น

      

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button