ข่าวทั่วไทย

ศจพ.อ.พนม มอบพันธุ์สุกรพื้นเมือง ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ตามระบบ TPMAP

ศจพ.อ.พนม มอบพันธุ์สุกรพื้นเมือง ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ตามระบบ TPMAP

ศจพ.อ.พนม มอบพันธุ์สุกรพื้นเมือง ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ตามระบบ TPMAP

วันที่ 16 ส.ค.65 นายสุเชาว์ ทูโมสิก นายอำเภอพนม ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนม พร้อมด้วยนางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอพนม นายสุจินท์ หวังดี กำนันตำบลพลูเถื่อน นายนราพงษ์ คมบาง ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพนม พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมส่งมอบพันธุ์สุกรพื้นเมือง จำนวน 4 ตัว ให้แก่ครัวเรือนนายลิขิต จันทร์เมฆ ครัวเรือนเปราะบาง TPMAP อำเภอพนม ที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ

โดยสุกรพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 4 ตัว ได้รับการสนับสนุนจากนายวัชรินทร์ มุกดา คณะกรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากซวด และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปากซวด หมู่ที่ 6 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม ได้สนับสนุนอาหารสุกร ให้แก่ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้และมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ศจพ.อ.พนม มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางตามระบบ TPMAP โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนกว่ากลุ่มเปราะบางจะสามารถดํารงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อำเภอพนม “ บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก”
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนางสาวปภัสรา สาคร

///////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button