ข่าวทั่วไทย

อำเภอท่าฉางจัดโครงการเข้าวัดจัดปิ่นโตถวายภัตตาหารสืบสานวิถีธรรม

อำเภอท่าฉางจัดโครงการเข้าวัดจัดปิ่นโตถวายภัตตาหารสืบสานวิถีธรรม

อำเภอท่าฉางจัดโครงการเข้าวัดจัดปิ่นโตถวายภัตตาหารสืบสานวิถีธรรม

เมื่อวันที่5 สิงหาคม2565 ที่สำนักสงฆ์คลองวัวหมู่ที่4 ตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉางนำหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯดำเนินโครงการเข้าวัดจัดปิ่นโตถวายภัตตาหารสืบสานวิถีธรรมนำบริการสู่ประชาชนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ส่งเสริมให้ข้าราชการบุคลากรในหน่วยงานของรัฐนักเรียนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯและพุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักศีล5 มาเป็นแนวปฏิบัติและดำรงตนในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวสังคมอย่างยั่งยืน  โดยมีกิจกรรมไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระครูสุภัทรธรรมโชติรักษาการเจ้าคณะอำเภอท่าฉางเจ้าคณะตำบลท่าฉางหัวหน้าที่พักสงฆ์คลองวัวตักบาตรปัจจัยในการจัดหาวัสดุก่อสร้างบ้านครัวเรือนเปราะบางรายนางบุญช่วยวอทองบ้านเลขที่110 หมู่ที่4 ตำบลท่าเคยพร้อมผ้าอ้อม/แผ่นรองสำหรับผู้ใหญ่ยารักษาโรคและข้าวสารอาหารแห้งถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการพบปะและชี้แจ้งข้อราชการแก่ประชาชนและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน194 คน

     โดยมีส่วนราชการได้นำงานบริการที่รับผิดชอบไปร่วมออกหน่วยบริการแก่ประชาชนดังนี้

     1.ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จำนวน2 ราย

     2.สำนักทะเบียนอำเภอรับปรึกษาปัญหาทางทะเบียนและบัตรจำนวน2 ราย

     3.กองร้อยอส..ท่าฉางที่19 บริการตัดผมจำนวน15 ราย

     4.หน่วยสัสดีอำเภอท่าฉางรับขึ้นทะเบียนทหารจำนวน2 ราย

     5.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉางรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน2 รายจำหน่ายสินค้าOTOP ของดีท่าฉาง

     6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเคยบริการตรวจสารเคมีตกค้าง  จำนวน29 ราย

     7.....ท่าฉางจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรมจำนวน40 ราย

     8.ธนาคารออมสินสาขาท่าฉางบริการสินเชื่อและติดตั้งApp MyMo จำนวน12 ราย

     9.กศน..ท่าฉางสาธิตการทำผัดไทย

     10.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ(เอามื้อสามัคคี) ในพื้นที่แปลงสำนักสงฆ์คลองวัว(ปล่อยหอยขม)

     11.ศจพ..ท่าฉางได้นำสรุปผลการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านในระบบThaiQM (บ้านคลองวัว) มาปรึกษาหารือและตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

         

//////

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button